Проект № 017-1-BG01-KA201-036220 „Математика и мотивация“

Притежанието на основни умения с различна степен на сложност става все по-важна предпоставка за пълноценно участие във всички аспекти на съвременния живот. Дефицитите на основни умения (свързани с грамотност, математика и наука) водят до отпадане от училище на младите хора и в следствие на това неуспешната им реализация на пазара на труда, бедност и социалното изключване.

Отпадането от училище има и други причини, като често е в резултат от обезкуражаване; затруднено учене, водещо до слаби постижения; убеждението, че интелигентността е даденост (хората или я имат или не); неприятелска учебна атмосфера. Тези проблеми се дължат основно на неадекватни методи на обучение и преподаване.

Планът на ЕС за борба с преждевременното напускане на училище има за цел да намали средния процент на отпадане под 10% до края на 2020г. За да допринесат за тази амбициозна цел, осем организации (училища и частни образователни организации) от 7 страни от ЕС разработиха идеята за проект „Математика и мотивация“. Целта на проекта M&M е да се подобрят основните умения на учениците от средните училища и да се намали нивото на отпадане в България, Хърватия, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания. Тази цел ще бъде постигната чрез:

  • Разработване на колаборативна (съвместна, взаимна) методология и дигитални инструменти за колаборативно учене
  • Разработване и тестване на учебни планове за подобряване на уменията в областта на грамотността, математиката и науките
  • Създаване на Наръчник за преподаватели
  • Широко разпространение на информация относно резултатите и продуктите от проекта, с цел да се осигури устойчивост и публичност

Иновацията, която проект М&М има намерение да предложи е комбинация от три съвременни преподавателски подхода (самообучение/обучение на връстници; обучение чрез игрови техники и подходи (игровизация) и методът на „обърната“ класна стая (педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си)) в една Колаборативна методология. Методологията ще предлага възможност за оценяване на постиженията на учениците по време на изпълнение на поставените задачи, като предполага възможно най-малко участие от страна на преподавателя, който играе роля на фасилитатор в процеса на търсене на знания, а не на лектор, който предоставя информация. Тези подходи ще стимулират жаждата за знания и креативния дух у ученици, които по принцип не са много ентусиазирани от обучителния процес и до този момент не са демонстрирали желание за активно участие в него.

Координатор:

Регионално управление на образованието София-град – София, България

Партньорски организации:Сдружение Знам и Мога – София, БългарияDanmar Computers LLC – Жешов, ПолшаAsociatia pentru Dezvoltare Antreprenoriala, Pregatire Profesionala si Transfer Tehnologic (ADAPT) – Valea Mare – Подгори, РумънияIstituto Statale E.Montale – Понтедера, ИталияStrojarska tehnička škola Osijek – Осиек, ХърватскаEPRALIMA Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L. – Аркос де Валдевес, Португалия

Math and Motivation

2017-1-BG01-KA201-036220

Проектът се финансира по програма Еразъм+, Ключова дейност 2