Проект № 2016-1-BG01-КА101-023378 „Превенция на преждевременно отпадане от училище“

Проектът „Превенция на преждевременното отпадане он училище“, реализиран по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани има за основна цел, чрез различни теоретични и практически дейности, заложени в проектната програма, да подпомогне професионалното развитие, както и да разшири знанията и практическите умения на педагогическите специалисти от училищата-партньори по проекта в областта на превенцията на преждевременното напускане на ученици от училище.

Основната цел на участниците в проекта – педагогически специалисти от 144 СОУ „Народни будители“, 139 ОУ „Захарий Круша“, 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, както и представители от Регионалното управление на образованието – София-град е придобитите от курса знания и практически умения да бъдат реално приложени в училищната среда. Паралелно с тези дейности, пред участниците се предоставя и възможността придобиване на умения и навици за работа в екип.

Напускане на училище преди завършване на основно или средно образование е проблем засягащ почти всички европейски страни.

Отпадналите ученици са изправени пред реална опасност от дългосрочна социално-икономическа неравнопоставеност.

В изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система е необходимо да се осъществява координиране на дейностите за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, и в неравностойно положение.

Плановете за предотвратяване на ранното напускане на училище включват и мотивиране на педагогическите кадри, както и екипа на Регионалното управление на образованието за кариерно и професионално развитие.

Изграждане на цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти за покриване на следните дефицити:

 • знания и умения за прилагане на учебни програми по учебни предмети и система на вътрешно и външно оценяване;

 • знания и умения за работа с деца и ученици със СОП;

 • знания и умения по ИКТ;

 • знания и умения за работа в мултикултурна и многоезична среда;

 • знания и умения за чуждоезиково обучение;

 • знания и умения за справяне с агресията и насилието;

 • знания и умения за превенция на зависимостите при децата и учениците;

 • знания, умения и компетентности за управление на процеси в училище;

 • училищно партньорство – работа с родители.

Проектът има за цел чрез различни теоретични и практически дейности заложени в програмата си да подпомогне професионалното развитие и да разшири знанията на педагогически специалисти в областта на преждевременното напускане на училище.

Основната цел на участниците в проекта е придобитите от курса знания и практически умения да се приложат в училищната среда. Те ще спомогнат за усъвършенстването на знания и умения на участниците, ще подобри работата ни в екип, възможността за справяне в различна ситуация, ще ни обогати с познания за организацията на дейността за превенция от преждевременното напускане на училище, ще спомогне за добиване на реална представа за организацията на работата по същия проблем в друга страна членка на Европейския съюз.

Други цели на обучението са:

 • Подобряване на знанията на обучаемите в областта на преждевременното напускане на училище, предоставяне на теоретична подготовка, споделянето на най-добри практики и спомагане за придобиване на опит.

 • Подобряване на преподаването на деца със специални нужди и деца в риск.

 • Сътрудничеството с родители на деца в риск

 • Подпомагане на професионалното развитие на участниците.

 • Осигуряване на примери за добри практики използвани в училища с ученици с рисково поведение и специални образователни потребности

 • Придобиване на познания за най-новите изследвания в областта на психичното здраве на децата и свързаните с тях области.

 • Възможност на обучаваните да срещнат колеги от различни националности в рамките на ЕС, с които да обсъдят техните културни различия, както и да изградят мрежа от учители за бъдещо сътрудничество

  Очаквани резултати:

  • Педагогическите специалисти да придобият самочувствие на висококвалифицирани експерти от областта на образованието и преподаватели в училища, можещи да работят на високо европейско ниво, използвайки ефективно своя потенциал.

  • Да бъде осъзната необходимостта училището да не работи като затворена институция, а да търси диалог с останалите институции имащи отношение към децата.

  Знанията и уменията придобити по време на обучението:

  • да стимулират участниците за учене през целия живот, което е проблем за българските учители и ги насърчава да развиват партньорството за постигане на промени към по- добро в образованието.

  • да разкрият личния потенциал на учителите, да ги направи по-адаптивни към бързо променящата се училищна и социална среда

  • да спомогнат за използването на координиран подход между различните служби и специалисти не само на училищно, но и на регионално и национално ниво за справяне с преждевременното напускане на училище.

https://dtadministrator4.wixsite.com/eslfin