Проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“

От месец ноември 2020 година, Регионално управление на образованието – София-град е координатор на проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, съгласно сключен договор за отпускане на финансова подкрепа, № 2020-1-BG01-KA201-079018 между РУО – София-град и Центъра за развитие на човешките ресурси, Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС), като финансираща институция.

Основната цел на проекта EduMed е да консолидира в многоезична рамка основополагащите законовите норми на училищната медиация в Европа, конкретно, на страните, партньори по проекта, натрупаните практически знания и умения и добри практики, както и основните необходими качества и лични черти на образователните медиатори, както и да разработи програми за обучение по медиация и партньорска медиация, както и да събере добри и успешни практики в образователната медиация.

Продължителността на проектните дейности е 24 месеца с начало 01.11.2020 г. и крайна дата на проекта – 31.10.2022 г.