Промяна на срока за представяне на проекти по НП „ИТ бизнесът преподава“

Изх. № РУО1 – 30144/ 22.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №  РУО1-29996/21.10.2019 г., Ви уведомявам, че във връзка с изпълнение на дейностите по национална програма „ИТ бизнесът преподава“, одобрена с Решение № 172 на Министерски съвет от 2019 г. със Заповед № РД09-2711/ 21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, срокът за представяне на училищните проекти за партньорства с ИТ фирмите по трите модула на Националната програма е удължен до 31.10.2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД/Съгласно заповед № РД02-2339/ 21.10.2019 г.

на началника на РУО – София-град/