Професионално-педагогически специализации за придобиване на III професионално-квалификационна степен

Изх. № РУО1-30569/28.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29468/15.10.2019 г. приложено Ви предоставям информация за организирането от Технически университет – Варна на професионално-педагогически специализации за придобиване на III професионално-квалификационна степен от педагогически специалисти на теми :

  1. Компютърното моделиране в училищната подготовка.
  2. Съвременни модели на училищно управление.
  3. Ефективни образователни модели в съвременното училище.
  4. Ефективни образователни модели в детската градина.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от Технически университет Варна.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД