РУО – София-град  организира и проведе обучение на 233 педагогически специалисти

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г., в качеството му на възложител на краткосрочни обучения по Дейност 1 – Кампания 3 от Проекта, РУО – София-град  организира и проведе обучение на 233 педагогически специалисти, разпределени в 13 групи. Участниците в проведените обучения  са учители от различни образователни институции  – ДГ № 10, ДГ № 11, ДГ № 15, ДГ№ 28, ДГ № 36, ДГ № 62, ДГ№ 74, ДГ №100, ДГ № 101, ДГ № 103, ДГ № 105, ДГ № 136, ДГ № 148, ДГ № 158, ДГ № 178, ДГ №198, ЧДГ „Усмивка“, ЧДГ „Куест“, ЧДГ „Монтесори“, ЧНУ „Фоти“, ЧОУ „Д-р Петър Берон“, ЧОУ „Куест“, ЧОУ „Монтесори“, ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“, ЧСУ „БГ школо“, ЧСУ „Веда“, ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ЧСУ „П.Р.Славейков“

Обученията са проведени  под различна форма, като тези с логистика са за 220 педагогически специалисти, а 13 педагогически специалисти са обучавани на място.

Присъдени са квалификационни кредити на 233 педагогически специалисти, в това число по 2 кредита на 146 педагогически специалисти и по 3 кредита  на 87 педагогически специалисти..

Обученията на педагогическите специалисти от образователните институции на територията на област София-град са проведени от РААБЕ България ЕООД – 1 група, Академия Нике  ООД – 1 група и Изоблок ЕООД – 11 групи.

Темите на проведените обучения са разнообразни  – „Иновативни практики и техники в педагогическата професия“, „Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата и учениците“, „Контролиране и овладяване на конфликтите. Стрес – справяне със стреса в професията учител. Бърнаут синдром“, „Контролиране и овладяване на стреса в професията учител. Бърнаут синдром“, „Иновативен екип в образованието. Иновации в педагогическата професия“, „Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците“, „Мотивация за работа и учене. Бърнаут в педагогическата практика“, „Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД