Самостоятелни възложители на обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Дейност 1

Изх.№РУО1 –29399/15.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КАТО САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с изпълнение на Дейност 1 и спазване на  Инструкция за изпълнение на дейностите по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам, че следва да спазвате следното:

  1. След организиране и провеждане на обучения с педагогическите специалисти следва да качите в платформата на проекта сканирани всички документи съгласно Инструкцията за отчитане на Дейност 1 от проекта, като напомням, че присъствените списъци с участниците в обучението трябва да са подписани от възложител и от изпълнител.
  2. След качване на таблица с микроданни от обучителната организация в платформата, следва да проверите стриктно нейната коректност.
  3. След издаване и качване в платформата на удостоверенията на педагогическите специалисти от обучителната организация, следва да проверите:
    1. верността им и наличието на всички реквизити в удостоверението (включително „място на раждане“).
    2. периодът на обучение да съответства на брой академични часове (присъствена и неприсъствена форма) и брой присъдени кредити.

До 05.11.2019 г. следва да информирате РУО – София-град за планирани от Вас обучения на педагогически специалисти по Дейност 1 от Проекта, като изпратите приложения формуляр на email – [email protected]

Приложение: Формуляр- график за обучения

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД