Седмата национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователно приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Изх. № РУО1 – 29758/03.08.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-282/01.08.2022 г., вх. № РУО 1-29490/ 02.08.2022 г., Ви уведомявам, че предстои провеждане на национален конкурс за представяне  на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки. Същите ще бъдат представени на Седмата национална научнопрактическа конференция, която ще се проведе от 19 до 21 октомври 2022 г. в гр. Банско, съвместно със Синдиката на българските учители.

Командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията, се предоставят от бюджетите на детските градини и на училищата, в които работят.

 

 

Приложение:

  1. Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД