СПИСЪК За провеждане на подбор за заемане на свободно работно място за длъжността  „ специалист –  деловодител“

СПИСЪК

За провеждане на подбор за заемане на свободно работно място за длъжността

 „ специалист –  деловодител“ в „ Административно-правно, финансово стопанско и информационно обслужване“ на РУО-София –град

Комисия, назначена със заповед на началника на РУО-София-град за подбор на кандидати за заемането на длъжността „специалист-деловодител“ в отдел АПФСИО на РУО-София-град по трудово правоотношение в състав : Председател –Милен Балджев – началник на отдел АПФСИО в РУО-София-град и членове : Вероника Кирилова – главен юрисконсулт в РУО-София-град и Катя Васева- главен специалист в РУО-София-град разгледа постъпилите документи на кандидатите.

След запознаване с подадените от кандидати документи, допуска до интервю следните кандидати, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността „специалист-деловодител“

Име, презиме и фамилия на кандидата Входящ номер на заявлението
1. Галя Стефанова Трайкова РУО1-15461/25.06.2020 г.
2. Искра Георгиева Иванова РУО1-15827/29.06.2020 г.
3. Десислава Николаева Сапунджиева РУО1-15818/29.06.2020 г.
4. Султанка Иванова Гунгалова РУО1-15635/26.06.2020 г.
5. Светла Василева Чалъшкан РУО1-15724/26.06.2020 г.
6. Румяна Маринова Бяндова РУО1-15910/29.06.2020 г.

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 30.06.2020 г. от 14:30 часа в сградата на Регионално управление на образованието-София-град, находяща се в гр. София, ул.“Антим I“ №17, зала 503 на V етаж. Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност.

Резултати от проведения подбор ще бъдат изпратени по електронна поща на всеки кандидат.

Председател на комисията по подбор