Технически проблем в НЕИСПУО

Изх. № РУО1 –  28135/01.10.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че с постъпило писмо от Админ Софт в РУО София-град с вх. № РУО1 – 28125/01.10.2019г. бяхме уведомени за технически проблем в периода от 17.30 часа на 30.09.2019г. до 08.00 часа на 01.10.2019г.  В момента този проблем е отстранен и всички данни са обработени повторно.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД