Учебна евакуация в 81 СУ „Виктор Юго“

На 26.04.2021 г. от 2021 г. се проведе учебна евакуация на учениците от 81 СУ „Виктор Юго“.

Обучението, което включва евакуация, височинно спасяване и гасителни действия, се състоя благодарение на съвместната работа на РУО – София-град, Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Студентска доброволческа организация към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Софийската организация на БЧК, както и НСА „Васил Левски“.
Целта на тренировката бе формиране на готовност при учениците за навременни и адекватни действия в ситуации, свързани с пожари, бедствия и извънредни ситуации, както и създаване на интерес към участие в доброволчески дейности.
След демонстрацията бяха разяснени следващите стъпки в посока обучение на групи по интереси от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и започващото обучение на учители в НСА „Васил Левски“ с насоченост за формиране на готовност при учениците за адекватни действия при пожар, земетресения и др. природни бедствия, както и за оказване на първа долекарска помощ.
Проведената учебна евакуация е съгласно плановете за евакуация на 81 СУ „Виктор Юго“ съгласно чл. 11, ал. 8 от наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Оценката на специалистите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за организацията и изпълнението на плановете относно евакуационните действия в 81 СУ са отлични.