XXI Национален есенен турнир по информатика в гр. Шумен

Изх. № РУО1–37136/11.11.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Шумен с вх. № РУО1-36256/03.11.2021 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г., изменена със заповед № РД 09-2643/30.09.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-3386/15.10.2021 г., № РД 09-3971/29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2021/2022 година, на 27.11.2021 г. (събота) от 09:00 часа ще се проведе XXI Национален есенен турнир по информатика.

Съгласно заповед № РД 09-3971/29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката през учебната 2021/2022 година Националният есенен турнир по информатика ще се проведе по региони от разстояние в електронна среда при осигурени технически и технологични условия, като се гарантират равнопоставеност и обективност на работата на участващите ученици. Съгласно заповед № РД 01-1007/10.11.2021 г. на началника на РУО – София-град за училище-координатор е определено СМГ „Паисий Хилендарски“.

Съгласно т. 86 и т. 90 от Раздел II на Приложение № 1 към Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за участието си в Националния есенен турнир по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец на МОН) за съгласия за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място); снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. Директорът на училището, в което се обучава участникът в състезанието, изпраща списъка на учениците, които не са изразили съгласие по т. 86 до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в срок до 18.11.2021 г. на електронна поща: [email protected].

Актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен: www.pmg.icon.bg.

За допълнителна информация: Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО – София-град, тел.: 0886004695 и електронна поща: [email protected].

 

Приложение:

  1. Квоти за националните състезания по информатика за учебната 2021/2022 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД