Административно обслужване и административни услуги

Често задавани въпроси

   1. Предоставяне на достъп до обществена информация (2)
   2. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) (2133)
   3. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2) (2134)
   4. Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (916)ВАЖНО! – Запознайте се с този документ, преди да подадете заявление!
   5. Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (1647)ВАЖНО! – Запознайте се с този документ, преди да подадете заявление!
   6. Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити (2826)
   7. Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (2870)
   8. Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием (2875)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с обнародването на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Ви уведомявам, че на основание чл. 4 от горепосочения закон, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение:

 1. сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, като например разглеждането на жалби, сигнали и др.;
 2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение, например заповед за изпълнение на предписания със задължителен характер, за налагане на санкция на ученик и др.

РУО – София-град продължава да приема електронно документи на граждани и юридически лица и заявления за предоставяне на административни услуги чрез два комуникационни канала:

Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/Account/Register

Електронна поща: [email protected]

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната РУО – София-град Ви препоръчва да прекратите подаването на заявления за извършване на административни услуги на място.

За срока на извънредното положение същите подавайте по електронен път чрез:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО,

СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, РУО – София-град прекратява приемането на място, в Центъра за административно обслужване на заявления и документи за признаване на завършени период, клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави необходими за издаване на удостоверения и уверения за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Заявленията и документите могат да бъдат приемани само по електронен път

чрез електронна поща: [email protected]

или чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

Комплект документи, които трябва да прикачите:

 1. Заявление по образец – от сайта на РУО – София-град
 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация – оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието, когато това не е посочено в документа по т. 2 – оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
 5. Превод на български език на документите от заклет преводач и нотариално заверен;
 6. Документ за последен завършен клас в българско училище;
 7. Документ за платена държавна такса;

ОББ, клон Княгиня Мария Луиза

IBAN: BG57UBBS80023106075808

BIC кодът на банката е UBBSBGSF  

В изпълнение на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците при получаване на уверението/ удостоверението за признаване, следва да представите оригинали или нотариално заверени копия, както и оригинал на документа за платена държавна такса в случаите, когато тя е дължима. При липса на такива, готовият документ няма да Ви бъде предоставен.

 Уважаеми граждани, моля за Вашето разбиране и ако не е спешно, не подавайте документи в указания период.

 ВНИМАНИЕ! Посочените мерки се отнасят само за срока на извънредното положение.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО,

СОФИЯ-ГРАД

 Запитвания и въпроси, искания, жалби и предложения могат да бъдат отправяни/ подавани чрез лицензиранпощенски оператор, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: [email protected]

Център за административно обслужване с адрес: град София, ПК 1303, ул. „Антим I“ № 17

Списък на административни услуги, предоставяни от РУО – София-град. Процедури. Заявления. Често задавани въпроси.

Контакти с Центъра за административно обслужване:

Всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч.

Телефон за граждани – обща информация: 02 935 6050
Административно обслужване на граждани: 02 935 6081
Признати/ отказани документи, издадени от училища на чужди държави – информация: 02 935 6087