Административно обслужване и административни услуги

Често задавани въпроси

   1. Предоставяне на достъп до обществена информация (2)
   2. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) (2133)
   3. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2) (2134)
   4. Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (916)ВАЖНО! – Запознайте се с този документ, преди да подадете заявление!
   5. Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (1647)ВАЖНО! – Запознайте се с този документ, преди да подадете заявление!
   6. Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити (2826)
   7. Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (2870)
   8. Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием (2875)
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Документи за признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от чужди държави, се подават само в Центъра за административно обслужване на РУО – София-град.

 

Запитвания и въпроси, искания, жалби и предложения могат да бъдат отправяни/ подавани чрез лицензиранпощенски оператор, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: [email protected]

Център за административно обслужване с адрес: град София, ПК 1303, ул. „Антим I“ № 17

Контакти с Центъра за административно обслужване:

Всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч. без прекъсване.

Телефон за граждани – обща информация: 02 935 6050
Административно обслужване на граждани: 02 935 6081
Признати/ отказани документи, издадени от училища на чужди държави – информация: 02 935 6087