Вътрешни правила в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Вътрешни правила в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

Изх. № РУО 1-29/02.01.2024 г.

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.75 от Раздел V от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2024/2025 г., Ви предоставям Вътрешни правила в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД