ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАМКА ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРИЖИТЕ В РАННА ДЕТСКИ ВЪЗРАСТ“

Приложено Ви изпращам писмо на заместник-министъра на образованието и науката с №9105-29/22.01.2021 г., вх. №РУО1-2895/22.01.2021 г., с молба за участие в анкетно проучване в изпълнение на проект „Изработване на рамка за качество на образованието и грижите в ранна детски възраст“…

Международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата“ – 2021, Бургас

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента на Международния литературен конкурс „Изкуство против дрогата“, който се организира по повод на Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни…

Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2021“

Във връзка с писмо с вх. № 2303/15.01.2021 г., Ви уведомявам, че Община Свищов и Художествена галерия „Николай Павлович“ организират Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2021“…

Обучение на тема „Адаптиране на учебното съдържане за ученици със специални образователни потребности“

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 г. РУО – София-град, съвместно с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира онлайн обучения на тема „Адаптиране на учебното съдържане за ученици със специални образователни потребности“…

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Във връзка с писмо на доц. д-р Марияна Николова-декан на факултета „Математика и информатика“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“  с вх. № РУО1-2351/ 15.01.2021 г., Ви уведомявам, че на 07.03.2021 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Четиринадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас…

На вниманието на педагогическите специалисти – Указания за включване в Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с множество въпроси от учители относно начина на възстановяване на средства за придобиване на професионално-квалификационни степени / ПКС / по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), Ви уведомявам за  дадените от министерство на образованието и науката указания…