Доклад за потребностите от работна сила

Изх. № РУО1-33255/ 29.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Доклад за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област София-град, предоставен от Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД