Декларация и критерии за изплащане на парична награда на директорите

На електронните пощи на образователните институции са изпратени декларация и критерии за изплащане на парична награда, съгласно раздел ІІ, т. 4, буква ”д” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за личностно развитие, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 г., утвърдени със заповед № РД 09-3101/18.05.2022 г. на министъра на образованието и науката.

Заповед №РД09-5639/17.11.2022 г. на министъра на образованието и науката

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-5639/17.11.2022 г. на министъра на образованието и науката за регламентиране на процедура за уведомяване на министъра на образованието и науката за възникнали инциденти (обстоятелства, застрашаващи живота и здравето) с ученици, с педагогически специалисти и/или непедагогически персонал, както и за възникнали бедствия и аварии, за терористични действия или други извънредни обстоятелства, при които има пострадали и са нанесени сериозни материални щети.

Общински кръг на Национална олимпиада по информационни технологии

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии, Ви уведомявам, че всеки ученик, желаещ да участва в общинския кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/registration до 12 декември 2022 година. При регистрацията на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, тъй като областта не може да се редактира след успешно приключена регистрация.

Конкурс „Моята Европас Коледна Картичка“

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-41513/22.11.2022 г. Ви уведомявам, че Национален Европас център България обявява конкурс „Моята Европас Коледна Картичка“. В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст между 5 и 19 години. Срокът за изпращане на творбите е 12.12.2022 г.

УСПЕШНО УЧАСТИЕ НА ГРУПА ОТ 149 СУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“ В ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В КАТАНИЯ, СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ

УСПЕШНО УЧАСТИЕ НА ГРУПА В ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В КАТАНИЯ, СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ   От 23 до 29 октомври 2022 г. в град Катания, Сицилия, Италия, група от 149 СУ „Иван Хаджийски“ участва в мобилност по проект на европейската образователна програма „Еразъм +“. Г-жа Людмила Василева – директор, г-н Стефан Иванов – заместник-директор, както и учениците от ІХ „а“ клас Денис Димитров, Мартин Райчев, Калина Андонова и Борислава Хаджийска, представиха…