Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

В изпълнепие на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/1З.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и нащата за утвърждаване на Правила за организиране и провеждапе на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменепа и допълнена със заповед № РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09- 2454/23.02.2022 г. на мипистъра на образованието и науката, изменена и допълнепа със заповед № РД09-3084/І7.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, съгласно Приложение №2 към заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и пауката, заповед № РД09-2904/02.10.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на PУO — София- град за домакин на Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ през учебната 2023/2024 г., заповед №РД01-466/18.09.2023 г. па началника на PУO— София-град за определяне на Комисия от старши експерти в PУO — София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания, заповед № РД01-672/27.10.2023 г. на наиалника на PУO— София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов” и Регламента за организиране и провеждане на Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“, Ви уведомявам, че в периода от 1 до 3 декември 2023 г. в Национален STEM център (намиращ се на адрес: гр. София, жк. Изток, бул. “Драган Цанков” 21А, вход от ул. ”Д. Дебелянов” № 7) ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.

Национален конкурс „Бог е любов”

Уведомявам Ви, че тази година ще се проведе ХХII Национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката. Регламентът е публикуван и на сайта на МОН в раздела „Олимпиади и състезания”.

Първи национален конкурс за абстрактно изкуство и живопис „Лора Янева“

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-33056/11.10.2023 г. Ви уведомявам, че Общински детски комплекс – гр. Средец, обявява Първи национален конкурс за абстрактно изкуство и живопис „Лора Янева“. Конкурсът е в памет на младата бургаска художничка и е насочен към деца и ученици до XII клас.

Предучилищно образование

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-33248 /12.10.2023 г. Ви уведомявам, че на 17.10.2023 г. /вторник/ от 10.30 часа в музикалния салон на ДГ № 37 „Вълшебство“ /район „Витоша“, кв. Павлово, ул. „Белмекен“ № 1/ ще се проведе семинар на тема „Адаптацията в детската градина чрез модела Педагогическа практика  „Утринна приказка“, по време на който столични детски градини, работещи по модела ще представят своя опит за плавно адаптиране на новопостъпили деца в детската градина.

Конкурс за създаване на училищен химн в рамките на инициативата „Светилник“ 2023/2024

С писмо с вх. №РУО1-33168/12.10.2023 г. „Музикаутор“ отправя покана за участие в конкурс за създаване на училищни химни, който ще се проведе в рамките на третото издание на инициативата „Светилник“ 2023/2024: И моите песни все ще се четат“.

Енергията на бъдещето: науката зад термоядрения синтез бе представена на European Fusion Teacher Day 2023

Учени от Физическия факултет на СУ „ Св. Кл. Охридски “ представиха основите на физиката на плазмата и увод в принципите на термоядрения синтез пред учители в рамките на European Fusion Teacher Day 2023.