Държавен план-прием в VIII клас

Държавен план-прием в VIII клас  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година

Паралелки в VIII клас и местата в тях в задочна форма на обучение в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година