Дейности за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Със Заповед № РД 09-405/09.02.2024 г. на министъра на образованието и науката е утвърден График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти от децата в първа, във втора, в трета и

Олимпиада по информатика – национален кръг

В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила

Национален конкурс „Петдесетница – съшествието на Светия и Животворящ Дух“ – 2024

Във връзка с писма с вх. № РУО1-3580/06.02.2024 г., вх. № РУО1-46545/14.02.2024 г. и вх. № РУО1-5102/19.02.2024 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на Националния конкурс „Петдесетница – съшествието на Светия и Животворящ Дух“ – 2024 г., организиран от Българската Патриаршия.

Покана за безплатно посещение на учители и ученици на Дни на визуална наука за устойчиво развитие (29.02. – 2.03.2024)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-04391/13.02.2024 г., Ви уведомявам, че центърът за визуална наука “Калейдоскоп” към Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира „Дни на визуалната наука“

Отпускане на стипендия на името на Георги Минчев

Във връзка с писмо на Столична община с вх. №РУО1-4935/16.02.2024 г. Ви уведомявам, че с Решение №82/24.02.2011 г. Столичният общински съвет е приел Правила за условията и реда за отпускане на стипендия

Шести национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4778/15.02.2024 г. от РУО – Велико Търново Ви уведомявам, че Община Свищов и Средно училище „Димитър Благоев“, гр. Свищов организират Шести национален преглед …