Осъществяване на Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ъв връзка с осъществяване на Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, предстои да бъдат проведени обучения за ръководителите на групи за допълнително обучение, сформирани съобразно професионалната квалификация на обучаемите, …

Заповед № РД09-753/ 19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно осъществяване на дейностите по подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, в училищата, в центровете за подкрепа за личностно развитие и в специализираните обслужващи звена

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-753/ 19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката …

Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.

Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването За допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.

Покана за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за служителите на РУО – София-град“.

Рег. № РУО1-33974/ 27.11.2020 г.

Покана

За възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за служителите на РУО – София-град“.

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16044
Краен срок за получаване на офертите: 08.12.2020 23:59

Проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“

От месец ноември 2020 година, Регионално управление на образованието – София-град е координатор на проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, съгласно сключен договор за отпускане на финансова подкрепа, № 2020-1-BG01-KA201-079018 между РУО – София-град и Центъра за развитие на човешките ресурси, Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския…