Есенен математически турнир

Изх. № РУО1- 29961/ 27.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-363/ 26.10.2020 г. на МОН, вх. № РУО 1-29846/27.10.2020 г., Ви уведомявам, че се отменя провеждането на Есенния математически турнир за учениците от IV до VII клас. При липса на по-нататъшни ограничения, за учениците от VIII до XII клас турнирът ще се проведе на място по училища. За целта до 30.10.2020 г. училищата трябва да заявят желание за организиране на турнира по електронна поща на адрес [email protected], като след тази дата ще получат допълнителни подробни указания за провеждането.

Участието в турнира за учениците от VIII до XII клас е безплатно. Турнирът е част от селекцията на отборите за Балканската олимпиада по математика и Младежката балканска олимпиада по математика.

Обръщам внимание, че състезанията следва да се провежда при спазване на съответните противоепидемични мерки и изисквания.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД