Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите по приемане на ученици

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-7517/31.03.2020 г., приложено Ви изпращам заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите по приемане на ученици в XI клас на неспециализираните училища по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища, в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием и в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2020/2021 година и за утвърждаване на образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици в XI, VIII и V клас за учебната 2020/2021 година.

 

 Приложение:

  1. Заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. с приложения за XI клас: Приложение 1 ; Приложение 1_1 образци документи XI клас

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО –                                                                          

СОФИЯ-ГРАД