Запознаване на учениците с индивидуалните изпитни работи по ИТДК НВО – Х клас

Запознаване на учениците с индивидуалните изпитни работи по Информационни технологии и дигитални компетентности НВО – Х клас ще се осъществява изпитът на 01.07.2022 г. от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч. от ученика и неговите родители чрез изпитната система exams.mon.bg през профила на ученика в edu.mon.bg  в училището където  е положен изпитът.

 

НАПОМНЯМЕ:

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална изпитна работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края X клас през учебната 2021/2022 г., съгласно които ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Училищната комисия за организиране и провеждане, като:

  1. Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
  2. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
  3. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД