Извършване на превози на деца и ученици

Изх. № РУО1- 23044/29.07.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО1-22902/26.07.2019 г. от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ напомням, че превозът на деца и ученици, организиран от образователните институции по реда на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование или Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, следва да бъде извършван от лицензирани превозвачи при спазване на изискванията на действащото законодателство.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД