Информация за възможностите за допълнителен държавен план-прием в XI клас за ученици от обединените училища

Изх. № РУО1-37996/24.11.2023 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям информация за броя на учениците от Х клас в обединените училища през учебната 2023/2024 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД