Информация за училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2024/ 2025 година и за учениците в VII клас през учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-37959/24.11.2023 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям следната информация:

  1. Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2024/2025 година.
  2. Брой на учениците, обучаващи се в VII клас през учебната 2023/2024 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД