Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“(АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – София-град.

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел АПФСИО, РУО – София-град.:

  • Първо място – Константин Костов