Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в Регионално управление на образованието – София град

На основание чл. чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, комисията класира:

Първо място – Бранимира Ваташка