Конкурс за длъжността „старши експерт по предучилищно образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София град (публ. 01.06.2023 г.)

Срок за подаване на документи от 01.06.2023 до 12.06.2023 включително

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по предучилищно образование“ , отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град (публ. 19.06.2023 г.)

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1167/01.06.2023 г. на министъра на образованието и науката, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Надя Борилова
 2. Наталия Първанова
 3. Даниела Братоевска
 4. Блага Христова
 5. Райна Стойкова
 6. Веселина Цокова
 7. Кристина Якуб
 8. Петя Димова
 9. Димитрия Георгиева
 10. Юлия Кръстева-Димитрова
 11. Надежда Дойчинова
 12. София Янкулова

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 28.06.2023 г. от 10:00 часа в зала № 2 на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А. При явяването си е необходимо кандидатът да носи документ за самоличност.

Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват:
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за закрила на детето;
 • Кодекс на труда;
 • Административно-процесуален кодекс;
 • Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
 • Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование;
 • Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език;
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба за приобщаващото образование;

Списък на недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по предучилищно образование“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град (публ. 19.06.2023 г.)

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09- 1167/01.06.2023 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ