Конкурс за длъжността „старши експерт по изкуства”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД 09- 1116/20.05.2020 г. на министъра на образованието и науката

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „старши експерт по изкуства” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

  1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

– длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10

– наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6

– минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „учител по музика“/“учител по изобразително изкуство“

– минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по изобразително изкуство или по музика или

– минимален ранг – V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

– професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Музикално и танцово изкуство“; „Изобразително изкуство“; „Педагогически науки“ или „Педагогика на обучението по музика/изобразително изкуство“

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– тест

– интервю

  1. Срок и място за подаване на документи:

– Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път – до 17.30 часа на 05.06.2020 г.

– Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-  дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес: [email protected] (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – София-град, ул. „Антим І“  № 17, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

– Телефон за контакт 02/935 60 59 и 02/935 60 60.

  1. Необходими документи за кандидатстване:

–  Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/

– декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага

– копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

–  други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

  1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – София-град и електронните страници на РУО – София-град и МОН.
  2. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността „старши експерт по изкуства“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа подкрепа на обучението по музика, по изобразително изкуство и по хореография.

„Старши експерт по изкуства“ координира, контролира и анализира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, свързани с организирането и провеждането на обучението по музика, по изобразително изкуство и по хореография в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област и др.

  1. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 1100 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, класификация и професионален опит.
  2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата чрез електронен подпис.
  3. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидате по електронната поща.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката