Конкурс за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД 09 – 1311 / 10.06.2020 г. на министъра на образованието и науката

 

    ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) Регионално управление на образованието (РУО) – София-град.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място

  1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

–   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10

–   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6

–   минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“

–  минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по един от предметите информатика и информационни технологии или

–   минимален ранг – V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

– професионална област – съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Информатика и компютърни науки или Педагогика на обучението по математика и информатика

– професионална квалификация – учител по информатика и информационни технологии

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на тест

– интервю

  1. Място и срок за подаване на документи:

– Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път – до 17:30 часа на 25.06.2020 г. включително.

– Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението

на електронен адрес: [email protected] (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – София-град, ул. „Антим І“ № 17, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефони за контакт 02/935 60 59 и 02/935 60 60.

  1. 4. Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/

– декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага

– копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие)

– други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

  1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – София-град и електронните страници на РУО – София-град и МОН.
  2. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност, методическа подкрепа на обучението по информатика и информационни технологии. Координира, контролира и анализира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и учебните програми, свързани с обучението по предметите информатика и информационни технологии в училищата и в центровете за личностното развитие на територията на съответната област. Методически подпомага учителите по информатика и информационни технологии за прилагането на учебните програми по информатика и информационни технологии. Координира и участва в организацията за провеждането на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити по информатика и информационни технологии, както и провеждането на регионално равнище на състезания и олимпиади по информатика и информационни технологии.

Извършва дейности по управление и изпълнение на проекти, финансирани/съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз, по които бенефициент/партньор е РУО.

  1. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1155.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.
  2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
  3. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката