Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Държавния логопедичен център, гр. София

Със Заповед № РД09- 1286/05.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Държавния логопедичен център, гр. София.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124