Конкурс за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР” на училища на територията на област София-град

ЗАПОВЕД

№ РД 01 – 287/22.06.2020 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

О Б Я В Я В А М

 

КОНКУРС за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР” на следните училища на територията на област София-град:

 

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА, РАЙОН ОБЛАСТ
Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника София Столична,

район Възраждане

София-град
Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ София Столична,

район Илинден

София-град
Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ София Столична,

район Илинден

София-град
Професионална гимназия по аудио-, видео – и телекомуникация „Александър С. Попов“ София Столична,

район Илинден

София-град
Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ София Столична,

район Лозенец

София-град
Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ София Столична,

район Оборище

София-град
108. Средно училище „Никола Беловеждов“ София Столична,

район Искър

София-град
89. Основно училище ,,Д-р Христо Стамболски“ София Столична,

район Искър

София-град
150. Основно училище „Цар Симеон Първи“ София Столична,

район Искър

София-град
4. Основно училище „Проф. Джон Атанасов“ София Столична,

район Искър

София-град
135. Средно училище „Ян Амос Коменски“ София Столична,

район Красна поляна

София-град
35. Средно езиково училище „Добри Войников“ София Столична,

район Лозенец

София-град
56. Средно училище „Проф. Константин Иречек“ София Столична,
район Люлин
София-град
96. Средно училище с изучаване на чужди езици „Лев Николаевич Толстой“ София Столична,
район Люлин
София-град
33. Основно училище  „Санкт-Петербург“ София Столична,

Район Люлин

София-град
144. Средно училище „Народни будители“ София Столична,
район Младост
София-град
170. Средно училище „Васил Левски“ София Столична,
район Нови Искър
София-град
129. Основно училище „Антим І“ София Столична,
район Оборище
София-град
201. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ София Столична,

район Панчарево

София-град
31. Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ София Столична,

район Слатина

София-град
23. Средно училище „Фредерик Жолио Кюри“ София Столична,

район Слатина

София-град

 

І. Кратко описание на длъжността:

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

 

 II. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:

 1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.
 2. Да не е поставен под запрещение.
 3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
 4. Да не е лишен от правото да упражнява професията.
 5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 7. Да притежава диплома за висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.
 8. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж.

 

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

 

III. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността.

1.3. Интервю.

 

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Списъкът с недопуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет страницата на РУО – София-град. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват и писмено като се посочват основанията за недопускането им.
 3. Списъкът с допуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет страницата на РУО – София-град. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.

 

 IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса до началника на Регионално управление на образованието – София-град;
 2. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 – 6 от заповедта;
 3. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата);
 4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа. За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата.
 5. Други документи: за учителска правоспособност; за професионално квалификационна степен; за други допълнителни квалификации по преценка на кандидата (копие/я)
 6. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж (копие/я);
 7. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
 8. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал);

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Регионалното управление на образованието – София-град.

На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

 V. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 25.06.2020 г. до 27.07.2020 г. включително в Регионално управление на образованието – София–град на адрес ул. „Антим I“ № 17, етаж V, стая 507, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Лице за контакт: Надежда Тодорова – главен специалист „Човешки ресурси“, тел 02/ 935 60 59.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

Д-р Ваня Кастрева

Началник на Регионално управление

на образованието – София-град

 

Документи:

Заявление за участие в конкурс

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Списък на нормативната уредба, която кандидатите за заемане на длъжност „директор“ на общинските и държавните неспециализирани училища е необходимо да познават при встъпване в длъжност