КЪМ РОДИТЕЛИТЕ – УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Измина една седмица, след като чрез директорите и различни електронни канали до Вас достигна за попълване нашата анонимна анкета за обучението в електронна среда.

Искам да благодаря на всички, които отделиха от личното си време и отговориха на нашите въпроси. За нас това е знак на родителска и гражданска отговорност и на доверие към нашата институция.

Анкетата е попълнена от 36 788 души  или от 27% от родителите на столичните ученици. Очаквано най-активни са били родители на първокласниците , а най-слабо е участието на родителите на дванадесетокласниците – 12 %, срещу 3 % от участвалите.

В критичната ситуация на извънредно положение Вие станахте наш истински отговорен партньор в обучението в електронна среда. За нас беше важно да установим, че данните от анкетата са в синхрон с данните от другите събирани от министерството на образованието и науката данни, като например участието на децата в различна форма на дистанционно обучение, което е знак, че наистина сте били искрени в отговорите си.

Анкетата показва, че обучението от дистанция се извършва чрез онлайн-платформи – 84,14% На следващо място (63,9%) е комуникацията през социални мрежи и приложения. Платформи за комуникация и онлайн обучение ползват четири на всеки пет ученици. Висок е процентът на комуникация през електронната поща и чрез електронните дневници, съответно 39% и 23%, което сочи по-нисък процент на синхронно обучение в реално време за тези училища.

Важно е да отбележим, че 50% от Вас не срещат трудности при подпомагане осъществяването на електронното обучение на Вашите деца. За 15% от участниците в анкетата децата не могат да се справят сами, което налага допълнителна подкрепа.

Всеки четвърти родител е посочил, че онлайн обучението дава възможност детето да придобие умение за работа в електронна среда. Според всеки пети то се научава да организира деня си правилно. Една част от Вас смятат, че при онлайн уроците имат възможност да контролират работата на детето. По-голямата мотивация на учениците от новите методи на обучение също е отбелязана като предимство.

Изводите от отговорите за недостатъците на обучението в електронна среда могат да се обединят в три групи:

На първо място е Вашата загриженост за променената среда, което безспорно е свързано със здравето на децата и тяхната социализация. Затова за 31 % от анкетираните като недостатък на обучението в електронна среда са увеличеното време, което детето прекарва пред компютъра/електронното устройство, и липсата на възможност за придобиване на умения за автентично общуване – 18%.

Втората група проблеми според Вас са свързани с организацията на обучението – според  17 % от анкетираните техническите проблеми се отразяват на ефективността на учебния процес (липса на техника или неподходяща такава, нестабилна връзка с интернет и др.). За 13 % от анкетираните използването на различни платформи и канали за комуникация е недостатък в настоящата картина на дистанционно обучение – извод, който ние също сме направили и усилено работим с училищата за  преодоляване на този проблем.

Не сте отбелязали като недостатък претоварването на учениците и липсата на координация между учителите. Това според нас е висока оценка за работата на столичната образователна система, която е ориентирана към интересите на децата.

Препоръките Ви отново могат да бъдат обобщени в няколко групи:

  • ползването на единни платформи и синхронно обучение, както и координация между участниците в обучителния процес.
  • Обезпечаване на процеса с подходяща техника и квалификация на учителите;
  • Редовна комуникация с родителите – за нас винаги важно условие за напредъка на всяко дете;
  • Контрол от страна на учителите за участието на всички ученици, включително и писане на отсъствия;
  • Да се редуват онлайн обучения с физическа активност на учениците;
  • Да не се провежда дистанционно обучение за учениците от начален етап;
  • Да се обменят добри практики.

Отправени са и множество персонални похвали и критични бележки.

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Предложенията Ви са конструктивни и определено показателни за отговорна грижа не само за децата, но и за целия образователен процес. Прави впечатление високата оценка, която давате на работата на учителите и институциите в кризисната ситуация на извънредното положение.

Без Вас нито учителите, нито децата щяха да се справят сами. Вие влязохте в активна партньорска роля, която направи дистанционното обучение възможно.

Вашето мнение и препоръки ни помагат за обективен анализ на процесите и действията, за да се оптимизират резултатите от общите ни усилия за реална промяна в методите на обучение, ориентирано към интересите,  мотивацията и резултатите на учениците.

Активност, съпричастност и отговорност, добронамереност и критичност – това е част от характеристиката Ви като родители на деца и ученици. Благодарение на общите ни усилия и духовни ценности  София за пореден път доказва, че е столица и на знанието!

СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

С УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ,

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.04.2020 г.