Литературен конкурс

Изх. № РУО1-8572/21.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8407/15.04.2018 г. от Националния доверителен екофонд моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературен конкурс „Мими Праматарова“ на тема „На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“.

Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните интернет адреси: http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi и http://ecofund-bg.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД