МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

От 05 до 07 юли 2019 г. в гр. Банско  РУО – София-град в качеството му на възложител и обучителна организация „Академия НИКЕ“ ООД  проведоха обучение на 21 педагогически специалисти от 27 СУ, ПГТ „ Макгахан“, 202 ОУ и 141 ОУ  по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”. Обучението бе на тема: “Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците” с продължителност 32 академични часа. В рамките на обучението учителите работиха за развиване на компетентности в областта на мотивирането на учениците за учене чрез приложение на Проекто-базирано обучение. Учителите работиха съвместно за сплотяване на колектива, за изработване на цялостна училищна стратегия за мотивиране на учениците чрез обвързване на учебното съдържание с проблеми от живота извън училище. Педагогическите специалисти преминаха успешно обучителната програма и на всички бяха присъдени по 2 квалификационни кредита.