Набиране на оферти за абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина

Изх. № РУО1-7215/25.03.2020 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с обезпечаване нуждите на РУО – София-град, очакваме Вашите оферти за абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина, което да се извършва съгласно ЗЗБУТ и Наредба №3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Офертата да включва:

            1. Обща ценова стойност – пакет „Документация“

 • Всички дейности по оценка на риска;
 • Извършване измервания на фактори на работната среда от акредитиран орган за контрол;
 • Организиране провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи;
 • Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите за извършване на даден вид работа при започване на работа;
 • Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите за извършване на даден вид работа след преминаване през задължителен периодичен медицински преглед;
 • Изготвяне и поддържане на Лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител;
 • Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка съобразно с натоварването на труда и вредностите на работната среда;
 • Организиране и провеждане на обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
 • Консултации свързани с изготвяне на всички видове заповеди;
 • Консултации свързани със закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативна документация;
 • Консултации свързани с изготвянето на Инструкции за безопасност при работа;
  • Консултации свързани с изготвянето на длъжностни характеристики;
  • Консултации свързани с учредяване на КУТ (ГУТ);
  • Консултации във връзка с необходимите за използване лични предпазни средства.
 1. Обща стойност – „Прегледи“
 • Организиране провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи;

                   Офертата следва да съдържа две ценови стойности по отделно!!!

 1. Обща ценова стойност – пакет „Документация“
 2. Обща стойност – „Прегледи“

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите могат да се представят в Центъра за административно обслужване на Регионално управление на образованието – София-град”, с адрес: град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:30 ч. в ЦАО или на ел. поща на РУО – София-град: [email protected], или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и с цел защитата на Вас, Вашите и нашите служители, силно препоръчам офертите да бъдат изпращани по електронен път!

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 27.03.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД