Набиране на оферти за обезпечаване с пликове на националното външно оценяване (НВО) и на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)

Рег. № РУО1-11376/24.04.2023 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИ,

ИМАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛИКОВЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във  връзка с обезпечаването с хартиени пликове нуждите на училищата, провеждащи националното външно оценяване (НВО) и на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) на територията на област София-град на учебната 2022/ 2023 година очакваме Вашата оферта за доставка.

 

Спецификации:

 

Артикул 1: Голям бял плик  C4 229/324 mm (за писмената работа на ученика)

минимум 44 543 броя

Артикул 2: Малък бял плик DL 110/220 mm (за идентификационната бланка)

минимум 46 618 броя

Артикул 3: Голям кафяв плик  KRAFT) В4 250/353 mm (за писмената работа на ученика)

минимум 35 375 броя

Артикул 4: Общо пликове за зали с разширение

минимум 8 058 броя

 

Водещ критерий: финансово най-изгодно предложение.

Максималният бюджет е в размер на 10 042,50 лв. (десет хиляди четиридесет и два лева и 50 ст.) без ДДС или 12 051,00 лева (дванадесет хиляди и петдесет и един лева) с ДДС.

В общата оферта да бъдат включени всички транспортни и товаро-разтоварни дейности до определени училища.

Цената по подадената оферта, трябва да бъде гарантирана до приключване изпълнението на договора или най малко 2 месеца.

Срок за предоставяне на офертите – 3 работни дни (до 26 април 2023 г. включително).

Офертите се внасят в деловодството на РУО – София-град, стая №401.

Адрес: ул. „Антим I“ № 17, град София

или се подават на електронен адрес: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД