Набиране на предложения за провеждане на обучения по национална програма „Квалификация“ 2020 г.

Изх. № РУО1-22564/02.09.2020 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2020 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В изпълнение на НП „Квалификация – 2020 г.“ и идентифицирани потребности от квалификация, РУО – София-град набира предложения за извършване на обучения на педагогически специалисти с присъждане на 1 квалификационен кредит по:

Тематично направление „Компетентностен подход и образователни резултати“

Мярка 1 – „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към прилагане на нови учебни програми, по нови учебни предмети и др.“, както следва:

 1. Обучение на тема „Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на модел за НВО по български език и литература за учебната 2020/2021 г. в VII клас“.
 2. Обучение на тема „Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на модел за НВО по математика за учебната 2020/2021 г. в VII клас“.
 3. Обучение на тема „Методически подходи за повишаване на постиженията на учениците при прилагане на учебно-изпитната програма за ДЗИ по български език и литература“.
 4. Обучение на тема „ Методически подходи за повишаване постиженията на учениците при прилагане на учебно-изпитната програма за ДЗИ по математика“.

Период на провеждане на обученията: 12 – 16 октомври 2020 г.

Място на провеждане – гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ)

Предложенията следва да отговарят на следните условия:

По отношение на съдържанието:

 • да бъде представена учебна програма по темата на хартиен носител за 16 академични часа, (8 часа присъствено обучение и 8 часа неприсъствено обучение), утвърдена от декана на съответния факултет, както и кратка презентация на електронен носител;
 • програмата следва да бъде насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти и да съдържа индикатори за очакваните резултати.
 • да бъде представен времеви график за провеждане на обучението с продължителност от 16 академични часа  (8 часа присъствено обучение и 8 часа неприсъствено обучение);
 • да бъде представена ценова оферта, която да съдържа стойността на обучението (единична цена за 1 академичен час обучение на лектора) и стойността на издаденото удостоверение за преминато обучение с присъден 1 квалификационен кредит.

Изисквания за избор на обучаваща институция (организация) и предложените обучители за провеждане на обучения на педагогически специалисти:

 • да бъде представен списък на обучителите с приложена за всеки от тях професионална автобиография;
 • обучителите следва да притежават:
  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на обучението;
  • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара и компетентност в областта на съответното тематичното направление;
  • опит в провеждането на квалификационни форми чрез приложени референции от институции, които организират квалификационна дейност за педагогически специалисти.

Удостоверяването на посочените условия се осъществява с копия на съответните документи.

Начин на класиране на предложенията: предложението да отговаря на целите, задачите и очакваните резултати на НП „Квалификация“ – 2020 г.

Срок за внасяне на предложенията до 16.09.2020 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет. 4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

Приложение:

 1. НП „Квалификация“ 2020 г.
 2. Правила за изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2020

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1347/20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката)