Проект BG05SFOP001-2.019-0038 „Надграждане на специализираните знания и умения на служителите на РУО – София-град“

Стартира изпълнението на проект BG05SFOP001-2.019-0038 „Надграждане на специализираните знания и умения на служителите на РУО – София-град“

Обща информация за проекта

На 15.06.2020 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05SFOP001-2.019-0038 „Надграждане на специализираните знания и умения на служителите на РУО – София-град“ между РУО – София-град – бенефициент и Управляващия орган на  „Оперативна програма “Добро управление“ , финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектното предложение на Регионално управление на образованието – София-град (РУО – София-град) предвижда, в рамките на 12 проектни месеца, да бъдат организирани и проведени общо 9 специализирани обучения за служителите на териториалната структура, чрез които ще бъдат постигнати следните индикатори по процедурата: – „Обучени служители от администрацията“ – 315; – „Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат“ – 315.

Дейностите са насочени към повишаване на знанията и уменията на целевите служители в РУО – София-град по общо 9 специализирани обучения, които ще допринесат за кариерното развитие на участниците в тях.

Проектът е на обща стойност 199 017,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 12 месеца, със срок на изпълнение от 15.06.2020 г. и не по-късно от 15.06.2021 г.

Основна цел

Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване на специализираните знания и умения на служителите в РУО – София-град.

Специфичните цели на проектното предложение са:

Специфична цел 1: Повишаване на специфичните знания и умения на 35 служители от администрацията на РУО – София-град чрез провеждане на общо 315 човеко-обучения за служители в териториалната структура за област София-град.

Специфична цел 2: Надграждане, разширяване и задълбочаване на експертните компетентности на служителите в администрацията на РУО – София-град чрез организиране и провеждане на общо 9 специализирани обучения.

Специфичните цели ще бъдат постигнати чрез реализиране на Дейности 1-9 на настоящето проектно предложение, в рамките на 12 проектни месеца.

 

Целите на проектното предложение са в пълно съответствие с целите на процедурата, тъй като са насочени към подобряване на специализираните знания и умения на служителите в териториална администрация и по-конкретно – на служителите в РУО – София-град.

Заложените цели съответстват на целите на Приоритетна ос №2 (ПО2) „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ, тъй като допринасят за цялостно подобряване ефективността и качеството на работа на държавната администрация.

Целите на проектното предложение адресират и Специфична цел №2 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие“, защото са насочени към повишаване на знанията и уменията на целевите служители в РУО – София-град по общо 9 специализирани обучения, които ще допринесат за кариерното развитие на участниците в тях.

Планираните проектни цели, дейности и резултати предвиждат комплекс от мерки за повишаване ефективността и качеството на работата на администрацията в България, с което са в синхрон със стратегическата цел на ОПДУ „Повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система“.

 

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 169 164,45 лв. и от Държавния бюджет на Република България 29 852,55 лв.

Допустими дейности

Дейност 1. Специализирано обучение „Новата стратегическа парадигма в образованието – визията на Европейската комисия и Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“.

Дейност 2. Специализирано обучение „Насърчаване и методическа подкрепа от страна на РУО – София-град за прилагане на иновации в образованието“.

Дейност 3. Специализирано обучение „Методическа подкрепа за прилагане на компетентностния подход в образователни институции на територията на София-град“.

Дейност 4. Специализирано обучение „Повишаване ефективността на обхващането, приобщаването и образователната интеграция на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование в София-град“.

Дейност 5. Специализирано обучение „Добри практики и ефективни модели за методическо подпомагане прилагането на иновативните методи за преподаване и на креативните преподаватели в детските градини и в училищата на територията на София-град“.

Дейност 6.  Специализирано обучение „Управление на процесите в детските градини и училищата в София-град в условията на мултикултурна среда“.

Дейност 7.  Специализирано обучение „Насърчаване използването на технологиите в образователния процес на територията на София-град“.

Дейност 8.  Специализирано обучение „Създаване на мрежи за обмен на опит между учители и училища при прилагането на политиката за приобщаващо образование на територията на София-град“.

Дейност 9.  Специализирано обучение „Мерки и инициативи на РУО – София-град за интензифициране на прехода от традиционен контрол към методическа подкрепа на директори и учители от предучилищното и училищното образование“.

Представители на целевата група

Целевите групи по проекта включват 35 служители – експерти от РУО – София-град .