Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на заповед РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на График на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 г. и заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще са изнесени на 22.06.2020 г., след 15.00 ч. на четвъртия етаж, в сградата на РУО – София-град. Същите са публикувани и на сайта на РУО – София-град в рубрика „Изпити и прием на ученици“, раздел „Прием в VIII клас“ – „Документи за кандидатстване на ученици с хронични заболявания“.

Учениците следва да се запишат на 03.07.2020 г. до 17.00 ч. в училището, в което са насочени, като представят оригинал на подадените документи към Комисията в РУО – София-град и свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

 

                       Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                       НАЧАЛНИК НА РУО

                       СОФИЯ-ГРАД