Национална олимпиада по информатика 2020 г.

Изх. № РУО1- 5632/28.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СМГ, 125 СУ, 138 СУЗИЕ, НПМГ, ПЧМГ, ТУЕС, ЧОУ „Света София“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Хасково с изх. № 05-25/25.02.2020 г. и вх. № 5061/25.02.2020 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че в изпълнение на  заповед № РД09-2149/27.08.2019 г.  на министъра на образованието и науката, утвърждаваща  графиците за провеждане на ученически олимпиади и състезания и заповед № РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката,  утвърждаваща Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, от 13.03.2020 г. до 16.03.2020 г. в гр. Хасково ще се проведе Националният кръг на националната олимпиада по информатика.
Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Хасково и училището домакин ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.
Заявка за участие и информация за настаняването можете да намерите на http://www.math.bas.bg/infos/ и http://www.pmp-haskovo.org
За участие в олимпиадата ученикът, в случай, че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата.
Резервациите и договарянето на настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите.
Моля да бъде създадена необходимата организация за участие в националния кръг на олимпиадата по информатика на класираните ученици от повереното Ви училище.
Справка и подробна информация можете да получите от:
Гергана Генова – старши експерт по математика в РУО – Хасково, тел.: 038/ 65 00 43 и 0879 00 81 86
Минка Киркова – директор ПМГ„Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, тел.: 0878 64 25 93.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД