Национално състезание „Ключът на музиката“

Изх. № РУО1-1137/16.01.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМа ГОСПОжо директор, УВАЖАЕМи ГОСПОдин директор,

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на  началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Ключът на музиката“ Ви уведомявам, че на 24.01.2020 г. (петък) ще се проведе общински (училищен) кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI, VII и X клас.

При наличие на желание за включване в състезанието е необходимо в срок – 22.01.2020 г., до 17,00 часа да се регистрирате чрез онлайн формуляр за участие:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetQACTq7dlq7kY0ZOQgq_JF2asAiQ4GxqY_hOl4fayibzceg/viewform?usp=pp_url , който включва – наименование на училището, актуален електронен адрес, на който ще бъде изпратен линк за получаване на задачите, брой участници, брой зали, заповед №… на директора за организиране и провеждане на общински (училищен) кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ /с определени зали, квестори, комисия за проверка и оценка на резултатите на учениците/.

Участието на учениците в този кръг не е анонимно. Времетраенето на състезанието е 1 учебен час – 45 минути, като времето за подготовка е 15 минути извън времето за работа. За създаване на условия относно спецификата на състезанието е необходимо в залите да бъде осигурена техника за възпроизвеждане на звуков файл, запис на аудиофайлове (диск, флашпамет, др.) и възможност за размножаване на работните листове посредством принтер. Музикалните въпроси ще бъдат записани на един файл и в него ще са предвидени паузи между отделните музикални примери.

Задачите на състезанието ще бъдат изпратени в 10.00 часа на 24 януари 2020 година на електронната поща на училищата, заявили участие в Националното състезание, а  след приключването му ще бъдат изпратени критериите за оценяване.

Училищата, които са взели участие в състезанието, следва:

в срок до 04.02.2020 г. да изпратят електронни списъци на класираните участници, съответно за IV, V, VI, VII, X клас на електронната поща на Димитър Чолев – старши експерт по физическо възпитание и спорт – [email protected]  , както и:

  • протокол за явилите се ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверенс подпис на директора и печат на училището;

в срок до 04.02.2020 г. в РУО- София-град (ул.“Антим I“ №17, ет.4, стая 408) в интервала от време – 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.  да представят с придружително писмо на хартиен носител съгласно регламента:

  • протокол за явилите се ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверенс подпис на директора и печат на училището;
  • оригиналните писмени работи на класираните за областен кръг ученици.

Моля, да създадете необходимата организация за провеждане на състезанието, без да се нарушава учебния процес.

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на Национално състезание „Ключът на музиката“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД