Заповеди

Заповеди на министъра на образованието и науката

Заповеди на министъра на образованието и науката относно олимпиади и национални състезания

Заповеди на министъра на образованието и науката за началото на учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)

Заповеди на началника на РУО – София – град

Заповед № РД 01-75/ 08.02.2021 г. на началника на РУО – София-град за актуализиране и утвърждаване на образец на заявление за ползване на платен годишен отпуск, образец на  заявление за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск, указание за попълване на заявление за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск, образец на заявление за командировка, указание за попълване на заявление за командировка.