Наредби

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2021 г.)

Наредба за приобщаващото образование

(обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г. )

Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.)

Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

(обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.,посл. изм. и доп.  – ДВ. бр.105 от 18.12 2018 г.)

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

(обн. – ДВ. бр.68 от 01.08.2003 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 62 от 12.07.2013 г.)

Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., посл. изм. и доп, – ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г.)

Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

(обн. – ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., посл. изм. – ДВ. бр.40 от 15.05.2018 г.)

 Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

(обн. – ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г., посл. изм. – ДВ. бр.70 от 09.09.2011 г.)

Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

(обн. – ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., посл. 2019г., изм. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020 г.)

Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.)

Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

(обн. – ДВ. бр.71 от 31.08.2007 г.)

Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила

(обн. – ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.)

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(обн. – ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 февруари 2021)

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

(обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. 76 от 28 август 2020)

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

(обн. – ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г)

Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

(обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., посл. доп. – ДВ. бр.95 от 6 ноември 2020)

Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

(обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от  8 септември 2020)

Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

(обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г.)

Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

(обн. – ДВ. бр.67 от 26.08.2016г., посл. изм. ДВ. бр.80 от 11 септември 2020)

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 1 септември 2020)

Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 87 от 9 октомври 2020)

Наредба № 10 от 19.12. 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

(обн. – ДВ. бр.102 от 22.12.2017г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.39 от 28 Април 2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)

(обн. – ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г.)

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., посл.  изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020)

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

(обн. – ДВ. бр.54 от 01.07. 2014 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 11 от 02 февриари 2018)

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., посл. изм. и доп.,ДВ. бр.77 от 1 септември 2020 г.)

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

(обн. – ДВ. бр.80 от 11.10.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28.09.2018 г.)

Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.)

Наредба № 15 ОТ 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

(обн. – ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г.)

 Наредба  № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

(обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

(обн. – ДВ, бр. 28 от 29.09.2020 г.)