Обучение на учители на тема „Методически насоки за обучение в дигитална среда“ по Национална програма „Квалификация“ 2021

В изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г., РУО – София-град организира и проведе през месеците октомври и ноември 2021 г. обучения на 312 педагогически специалисти от столични училища на тема „Методически насоки за обучение в дигитална среда“ по тематично направление „1.Компетентностен подход и образователни резултати. Мярка IV. „Повишаване на методическия капацитет на учителите за работа в дигитална среда“ от националната програма. Обученията се проведоха от обучителна организация „РААБЕ – България“ ЕООД синхронно от разстояние в електронна среда. Интересът към предложената тема беше голям с оглед работата на педагогическите специалисти в условията на пандемия и през тази учебна година. В анкетите след приключване на обучението педагогическите специалисти изразяват висока оценка по отношение на ефективността на теоретичната и практическата част от обучението, на полезността и приложимостта на наученото в работата на всеки един педагогически специалист.