Обучения с учители по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ с възложител РУО – София –град

Обучения по дейност 3.2 „Обучение на учители, психолози и педагогически съветници за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се“

На 26.06 и 27.06.2021 г. в конгресен център „Глобус“ се проведоха обучения с учители по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Възложител на обученията е РУО – София –град. В обученията взеха участие учители от 1 СУ, 4 ОУ, 32 СУИЧЕ , 43 ОУ, 45 ОУ, 49 ОУ, 54 СУ, 61 ОУ, 70 ОУ, 81 СУ, 159 ОУ, 199 ОУ, Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ и ДГ № 77.