Обучители по Дейност 7 по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

РУО1-32860/26.11.2019 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Във връзка с изпълнението на Дейност 7 по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., на сайта на Министерство на образованието и науката е публикувана покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проекта. Поканата е достъпна на линк: https://www.mon.bg/bg/100663

Срокът за кандидатстване е 17:30 ч. на 29.11.2019 г.

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

  • Да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от областите на висшето образование „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ съгласно класификатора на областите от висше образование и професионални направления;
  • Да имат най-малко три години опит в работа с уязвими групи, в т.ч. с ученици в риск от преждевременно/ ранно напускане на образователната система и с родители, които пренебрегват ползите от включване в системата на образование или възпрепятстват децата си от посещение на училище.

За предимство се счита кандидатът да има :

  • Участие в изпълнение на най-малко една успешно завършена дейност/ услуга/ договор като експерт/ обучител в посочената област;
  • Опит в ръководството и/или реализацията на проекти с участието на помощник на учителя/ помощник-учител/ медиатор/ социален работник.

Приложения:

  1. Покана
  2. Бланка на проекта – образец
  3. Автобиография – образец

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед № РД 02-2648/

25.11.2019 г. на Началника

на РУО – София-град)