Обява за свободно работно място за длъжността „Специалист-деловодител“ в РУО – София-град

ОБЯВА

Регионално управление на образованието – София-град 

 

обявява 

свободно работно място за длъжността

„Специалист-деловодител“ в РУО – София-град

 

І. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Специалистът-деловодител извършва дейности в центъра за административно обслужване (ЦАО) по осъществяване на административното обслужване, както и по осъществяване на процеса на  обмен на електронни документи и документи на хартиен носител.

 

ІІ. ОБЛАСТИ  НА ДЕЙНОСТ

Обработка на входящата и изходящата кореспонденция и осъществяване на административното обслужване между Регионално управление на образованието – София-град и потребителите.

 

ІІІ. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Предоставя информация ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна и достъпна за хора с увреждания, без абревиатури, съкращения и препратки по всички информационни канали на физически и юридически лица, за издаваните актове и предоставяните услуги при осъществяване на административното обслужване.
 • Осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица, на служители на образователни институции и взаимодейства със служителите на РУО – София-град, във връзка с незабавното предоставяне на информация и/или документи от служителите, когато тя е необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при административно обслужване на място.
 • Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до служители от РУО – София-град по съответния въпрос.
 • Разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявленията за осъществяване на административното обслужване, жалбата, протеста, сигнала или предложението.
 • Приема и регистрира в автоматизираната електронна система заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения и документи по вътрешноведомствените процедури.
 • Приема и регистрира в автоматизираната електронна система заявления и устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.
 • Проверява пълнотата на документацията и с точен адресат, по всяко заявление за осъществяване на административно обслужване по предварително изготвен контролен списък.
 • Прави проверка за и осигурява свързаност на документите по преписките.
 • Сканира незабавно, чрез снемане на електронен образ от хартиения оригинал, на заявленията заявления и искания, жалби, протести, сигнали, предложения и други, постъпили на хартиен носител.
 • Дава информация за хода на работата по преписки.
 • Осъществява връзка с останалите служители от РУО – София-град по повод осъществяване на административно обслужване.
 • Предоставя исканите документи, включително издадените индивидуални административни актове и други документи, данни и информация, които са резултат от осъществено административно обслужване.
 • Осъществява контакт със служителите, работещи експертно по преписки, образувани по заявления за осъществяване на административно обслужване, и по преписките, образувани въз основа на сигнали, предложения и други.
 • Разяснява начина на плащане, като насърчава плащането с платежна карта чрез терминални устройства ПОС.
 • Отразява в автоматизираната електронна система и върху хартиения носител на образуваната преписка, информация за изпълнител, наблюдаващ, резолюция, сроковете и допълнителни указания по нейното изпълнение.
 • Регистрира в автоматизираната електронна система готовите за отговор документи, комплектува приложенията към тях и изпраща по съответния информационен канал.
 • Поддържа „Регистър на свободните работни места“ в образователните институции на територията на област София-град и ритмично ги подава за публикация в интернет сайта на РУО – София-град.

 

ІV. ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

Възлагане на работата: от началника на РУО и началника на отдел „АПФСИО”.

Планиране на работата:

 1. Самостоятелно или в екип изпълнява задачите, възложени от началника на РУО – София-град и от началника на отдел „АПФСИО”.
 2. Разработва индивидуален план за изпълнение на преките задължения и/или конкретни задачи през годината и го предлага за съгласуване на началника на отдел „АПФСИО”.
 3. Изпълнява извънредно възникнали задачи в срокове, определени от началника на РУО – София-град и/ или от началника на отдел „АПФСИО”.
 4. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ
 5. Отговаря за персонална компютърна техника и офис обзавеждане.
 6. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.
 7. Опазва служебна тайна и спазва правилата за работа с лични данни.
 8. Неразгласява данни, до които е получил достъп при и по повод изпълнение на задълженията си.

 

VІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 1. Взема решения, произтичащи от изпълнение на преките си задължения след съгласуване с началника на РУО – София-град и/или началника на отдел “АПФСИО”.
 2. Подпомага вземането на решения, като изготвя становища, предложения и други.
 3. Самостоятелно планира изпълнението на поставените задачи в определения срок и обем.

 

VІІ. НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
 • Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
 • Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.
 • Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
 • Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образование: средно образование.

Професионален опит: не се изисква

Допълнителна квалификация/обучение:  Дигитална компетентност.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

–           Заявление за участие

–           Автобиография (CV)

–           Копие на диплома/и за степен на образование

–           Други документи: Дигитална компетентност и др.

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите и копията на документи, заедно с оригиналите им, следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 15:30 ч. на 29.06.2020 г.

 

Документите се подават в Регионално управление на образованието – София-град:

Град София,  ул. „Антим I“ № 17, етаж V, стая 507.

Лице за контакт: Надежда Тодорова, тел.: 02/935 60 59.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ ГРАД