Обява за събиране на оферти Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП с предмет: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“.

Рег. № РУО1-23403/ 09.09.2020 г.

 

Обява за събиране на оферти

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП с предмет: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“.

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16044

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/77057

 

Краен срок за получаване на офертите: 21.09.2020 23:59