Ограмотяването като мост към приобщаващо социално включване в 94 СУ

Екипът от учители и образователните медиатори от 94 СУ „Димитър Страшимиров“ проведе множество лични срещи и телефонни разговори с кандидатите за обучение, които са навършили 16 години, но са отпаднали от училище. Покани за участие в обучения бяха изпратени и до Столична община, район „Слатина“, РУО-София-град и Дирекция „Бюро по труда“ – София. В Дейност 1. „Реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация“ по проект  BG05M2OP001-3.020-0002 „Ограмотяването – мост към
приобщаващо социално включване“, процедура BG05M2GP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ от ОПНОИР 2014-2020 г., както и в Дейност 2.1. „Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване“ се включиха 84 души в 5 различни  групи.

Начален етап с удостоверения завършиха 65 обучаеми.

В Дейност 2.2. „Обучение за придобиване на компетентности“ – 5., 6. и 7. клас – Етап 1, Етап 2, Етап 3, се включиха съответно за 5.клас – 4 групи със 79 обучаеми; за 6. клас – 4 групи с 80 обучаеми; за 7. клас 3 групи с 63 обучаеми.

Общ брой успешно завършили с удостоверения за 5. клас – 70 обучаеми; за 6. клас – 72 обучаеми; за основна степен – 56 обучаеми.